здрастуйте! сьогодні поговоримо про точку беззбитковості і про те, як її розрахувати.

Будь-яка людина, яка вирішила почати свою справу, в першу чергу думає про те, як заробити гроші і отримати прибуток. При веденні підприємницької діяльності існують витрати виробництва – це всі витрати на виготовлення і збут продукції. Їх віднімають із загальної виручки від продажів в грошовому вираженні, отримуючи позитивний (прибуток) або негативний (збиток) результат. Для успішного функціонування підприємства необхідно знати межу переходу виручки в прибуток. Це і є точка беззбитковості.

Що таке точка беззбитковості

Обсяг виробництва, при якому всі отримані доходи зможуть тільки перекрити сукупні витрати-це точка беззбитковості (з англ. Break-even point-точка критичного обсягу).

тобто це такий мінімальний розмір виручки в грошовому вираженні або вироблений і реалізований обсяг продукції в кількісному вираженні, що компенсує лише всі витрати виробництва.

Досягнення цієї точки означає, що компанія не працює в збиток, але ще і не отримує прибутку. Результат діяльності дорівнює нулю. З кожною наступною одиницею проданого товару підприємство отримує прибуток. Інші назви цього терміна: поріг рентабельності, критичний обсяг виробництва.

Для чого потрібно знати точку беззбитковості

Значення цього показника важливо для оцінки поточного фінансового стану підприємства, а також для економічного планування на перспективу. Точка беззбитковості дає можливості:

 • визначити доцільність розширення виробництва, дилерської мережі, освоєння нових технологій і видів продукції;
 • оцінити платоспроможність і фінансову стабільність, що важливо для власників компанії, інвесторів і кредиторів;
 • простежити зміну показника в динаміці і виявити вузькі місця у виробничому процесі;
 • розрахувати і спланувати план продажів;
 • визначити допустиму величину зниження виручки або кількість проданих одиниць товару, щоб не піти у збиток;
 • розрахувати вплив зміни ціни, витрат виробництва та обсягу реалізації продукції на фінансовий результат.

Які дані потрібні для розрахунку точки беззбитковості

Для правильного розрахунку показника необхідно розуміти різницю між постійними і змінними витратами.

А також знати наступні дані:

 1. ціна 1 одиниці продукції або послуг (р);
 2. обсяг виробленої і проданої (в класичній моделі розрахунку) продукції в натуральному вираженні (q);
 3. виручка від реалізованої продукції (в). Для обчислення порогу рентабельності в натуральному вираженні цей показник необов’язковий;
 4. постійні витрати (зпост.)- це витрати виробництва, що не залежать від обсягу продукції. Протягом тривалого часу вони не змінюються.

до них відноситься:

 • зарплата і страхові внески інженерно-технічних працівників та управлінського персоналу;
 • орендна плата за будівлі, споруди;
 • податкові відрахування;
 • амортизаційні відрахування;
 • платежі за кредитами, лізингом та іншими зобов’язаннями.

5. змінні витрати – зпер) – це витрати виробництва, які збільшуються або зменшуються залежно від зростання або падіння виробництва товарів або обсягу наданих послуг. Значення показника може варіюватися в широких межах, моментально реагуючи на будь-які зміни в діяльності компанії.

до цих витрат відноситься:

 • вартість сировини, комплектуючих, запчастин, напівфабрикатів;
 • зарплата і страхові відрахування основних виробничих робітників і персоналу, що працює по відрядній оплаті праці;
 • електроенергія, паливно-мастильні матеріали (пмм), паливо;
 • транспортні витрати.

Поділ всіх витрат на постійні і змінні носить умовний характер і застосовується в класичній моделі розрахунку точки беззбитковості. Специфіка ряду господарюючих суб’єктів має на увазі більш уточнене виділення витрат в окремі види за економічним змістом.

зокрема, витрати виробництва додатково можуть бути:

 1. умовно-постійні. наприклад, оренда складу є постійною складовою, а витрати на зберігання і переміщення складських запасів-це змінна складова;
 2. умовно-змінні. наприклад, плата за амортизацію (знос) основного обладнання є постійною величиною, а витрати на планові та поточні ремонти – це змінна величина.

Системи обліку витрат на різних підприємствах відрізняються (наприклад, стандарт-костинг, директ-костинг, верібл-костинг і ін.). Існує поділ змінних витрат на індивідуальні для кожного продукту, розмежування постійних витрат на фіксовані і окремі на кожен товар і т. Д.

У даній статті буде детально розглянута класична модель обчислення точки беззбитковості для одного продукту, а також наведено приклад розрахунку з декількома видами товарів.

Формула розрахунку показника

Математичним методом точку беззбитковості (скор. Bep) розраховують як в грошовому, так і в натуральному вираженні. Все залежить від особливостей конкретного підприємства. При розрахунку за класичною моделлю за участю одного товару (або декількох – тоді беруться усереднені дані) враховуються допущення по ряду факторів:

 1. постійні витрати в межах заданого обсягу виробництва залишаються незмінними (цей рівень називається релевантним). Це стосується також змінних витрат і ціни;
 2. випуск продукції і собівартість готових виробів збільшуються або зменшуються лінійно (прямо пропорційно);
 3. виробнича потужність протягом заданого інтервалу розрахунків постійна;
 4. номенклатура продукції не змінюється;
 5. вплив розміру запасів несуттєво. Тобто величина незавершеного виробництва має незначні коливання і вся вироблена продукція відпускається покупцеві.

Цей економічний показник не варто плутати з терміном (точкою) окупності проекту. Він показує час (місяці, роки) через яке компанія почне отримувати прибуток від вкладених інвестицій.

Точка беззбитковості в грошовому вираженні

Формула розрахунку покаже мінімальний розмір виручки, який окупить всі витрати. Прибуток при цьому буде нульова.

розраховується наступним чином:

У знаменнику різниця між виручкою і змінними витратами – це маржинальний дохід (мд). Його можна розрахувати і на 1 одиницю продукції, знаючи, що виручка дорівнює добутку ціни на обсяг:

b = p*q,

мд на 1 од. = p — зпер. На 1 од.

Для визначення точки беззбитковості за іншою формулою, знаходять коефіцієнт маржинального доходу (кмд):

Підсумкове значення в обох формулах буде однаковим.

Точка беззбитковості в натуральному вираженні

Формула розрахунку покаже мінімальний обсяг продажів для покриття всіх витрат виробництва при нульовому прибутку. Розраховується наступним чином:

кожна наступна продана одиниця товару понад цей критичний обсяг приноситиме підприємству прибуток.

При відомому значенні вернат. Можна розрахувати верден.:

верден. = вернат. * p

Як розрахувати точку беззбитковості в excel

У програмі microsoft office excel провести обчислення точки беззбитковості дуже зручно. Між усіма даними легко встановити необхідні формули і побудувати таблицю.

Порядок складання таблиці

Спочатку необхідно завести показники витрат і ціни. Припустимо, що постійні витрати становлять 180 р., змінні витрати 60 р., ціна за 1 одиницю товару 100 р.

Далі на підставі цих даних і обсягу виробництва складемо таблицю, де буде видно зміну розміру чистого прибутку (збитку). Це дозволить визначити точку беззбитковості.

Значення в стовпцях буде наступним:

 • обсяг виробництва заповнюємо самостійно, в нашому випадку візьмемо інтервал від 0 до 20 штук;
 • постійні витрати =$d$3;
 • змінні витрати =а9 * $d$4;
 • валові (загальні) витрати =в9 + с9;
 • виручка (дохід) =а9 * $d$5;
 • маржинальний дохід = е9-с9;
 • чистий прибуток (збиток) = е9-с9-в9.

Дані формули в осередках потрібно провести по всьому стовпчику. Після заповнення значень за обсягом виробництва таблиця прийме наступний вигляд:

Починаючи з 5-ї одиниці продукції, чистий прибуток став позитивним. До цього виручка не перекривала сукупні (загальні) витрати виробництва. Прибуток при цьому дорівнює 20 р., тобто формально це не зовсім вірна точка беззбитковості. Точне значення обсягу при нульовому прибутку можна обчислити:

тобто точка беззбитковості математично вважається при обсязі виробництва 4,5 шт.однак економіст бере в розрахунок 5 шт. І значення виручки 480 р. Вважається точкою беззбитковості, так як зробити і продати 4,5 шт. Товару неможливо.

Додамо до таблиці ще 2 стовпці з розрахунком кромки безпеки (запас міцності, маржа безпеки) в грошовому вираженні і у відсотках (кбден. І кб%). Цей показник говорить про можливий розмір зниження виручки або обсягу виробництва до точки беззбитковості. Тобто наскільки далеко підприємство знаходиться від критичного обсягу.

розраховується за формулами:

 • вфакт.(план) – виручка фактична або планована;
 • втб-виручка в точці беззбитковості.

В даному прикладі береться значення виручки фактичної. Коли планують обсяг продажів і прибуток, то використовують значення планової виручки щоб розрахувати необхідний запас міцності. У таблиці ці стовпці будуть розраховуватися наступним чином:

 • крайка безпеки в руб. = e9-$e$14;
 • кромка безпеки в % = h10 / e10 * 100 (розрахунок ведеться починаючи з обсягу виробництва 1 шт., так як поділ на нуль заборонено).

безпечною межею вважається значення кромки безпеки вище 30%. У нашому прикладі виготовлення та продаж 8 шт. Товару і більше означає стабільне фінансове становище компанії.

підсумкова таблиця набуде вигляду:

Алгоритм побудови графіка

Для наочності побудуємо графік. Вибираємо вставка / точкова діаграма. У діапазон даних включаємо валові (загальні) витрати, виручку, чистий прибуток. По горизонтальній осі буде обсяг виробництва в шт. (він вибирається зі значень першого стовпця), а по вертикальній – суми витрат і виручки. В результаті вийде три похилих лінії.

Перетин виручки і валових витрат-це точка беззбитковості. Вона відповідає значенню чистого прибутку 0 (в нашому прикладі 20 р.при кількості продукції 5 шт.) по горизонталі і мінімально необхідному значенню виручки для покриття загальних витрат по вертикалі.

Можна побудувати і більш докладний графік, що включає в себе крім вищенаведених показників постійні, змінні витрати і маржинальний дохід. Для цього послідовно додають в діапазон даних зазначені ряди.

Як скористатися готовою таблицею в excel

Щоб обчислити точку беззбитковості вам достатньо підставити свої вихідні дані, а також в першому стовпці ввести значення обсягу виробництва. Якщо їх багато, то для прискорення роботи можна в осередку а10 написати, наприклад: =а9+1 і провести цю формулу вниз. Таким чином, інтервал між значеннями обсягу складе 1 шт. (ввести можна будь-яке число).

 • завантажити готовий файл excel для розрахунку точки беззбитковості

Приклад розрахунку точки беззбитковості

Для прикладу візьмемо підприємця, який торгує в літніх кіосках кавунами. Товар у нього один, ціна в різних точках міста однакова. Кавуни закуповуються оптом в південних регіонах і доставляються на продаж в центральну росію. Бізнес сезонний, але стабільний. Вихідні дані наступні:

Необхідно визначити мінімально допустимий обсяг продажів кавунів і порогове значення виручки для покриття всіх витрат.

Порядок розрахунку математичним методом

Ціна 1 кавуна взята середня, так як всі вони мають різну вагу. Цими коливаннями можна знехтувати. Для розрахунку точки беззбитковості в натуральному вираженні скористаємося відомою формулою:

Для обчислення точки беззбитковості в грошовому вираженні необхідно знати кількість проданих кавунів за місяць і суму змінних витрат на цей обсяг:

 • qза місяць = 36000/250 = 144 кавуна,
 • зпер. На обсяг за місяць = 130 * 144 = 18720 р.

Далі розрахуємо поріг рентабельності в грошовому вираженні за різними формулами:

Перші два значення дають точку беззбитковості при нульовому прибутку, але обсяг проданих кавунів буде 91,67 шт., що не зовсім коректно. Третє значення розраховане виходячи з критичного обсягу продажів 92 кавуна в місяць.

Поточна виручка за місяць і обсяг продажів вище точки беззбитковості, отже підприємець працює з прибутком.

Додатково визначимо величину кромки безпеки:

Рівень вище 30% вважається допустимим, значить, бізнес спланований правильно.

Порядок розрахунку графічним методом

Точку беззбитковості можна розрахувати і графічним методом, без попереднього проведення розрахунків. Для цього по горизонтальній осі абсцис відкладають обсяг випуску в штуках, а по вертикальній осі ординат – суми виручки і загальних витрат (похилі лінії) і постійних витрат (пряма лінія). Далі креслять вручну або будують діаграму на комп’ютері за вихідними даними.

В результаті побудови графіка точка беззбитковості виявиться на перетині ліній виручки і загальних витрат. Це відповідає обсягу продажів в 91,67 р. І виручці 22916,67 р.заштриховані області показують зони прибутку і збитків.

Наведена модель розрахунку для одного продукту відрізняється простотою аналізу і обчислення точки беззбитковості. Добре підходить для компаній зі стійким ринком збуту без різкого коливання цін.

разом з тим вищенаведений розрахунок має наступні недоліки:

 • не враховується сезонність і можливі коливання попиту;
 • на ринку може зрости конкуренція внаслідок появи прогресивних технологій, нових маркетингових ходів;
 • ціни на вихідну сировину можуть змінитися;
 • для постійних і «великих» покупців можливе надання знижок.

таким чином, дані розрахунку точки беззбитковості розглядають в комплексі з багатьма факторами та іншими економічними показниками.

Планування беззбитковості на підприємстві

На підставі отриманих значень точки беззбитковості проводиться аналіз поточної кон’юнктури ринку і виділяються найбільш значущі фактори, що впливають на собівартість. Планування подальшої роботи полягає в прогнозуванні витрат виробництва і конкурентної ринкової ціни. Ці дані використовуються в розрахунку плану виробництва і беззбитковості, які входять в загальний фінансовий план компанії. Для успішного функціонування підприємства проводиться контроль над дотриманням затверджених цілей.

послідовні етапи планування беззбитковості:

 1. аналіз поточного стану справ в компанії і продажів . Виявляються сильні і слабкі сторони і визначаються шляхи зниження собівартості з урахуванням внутрішніх і зовнішніх факторів. Оцінюється робота служб постачання, збуту, рівень менеджменту на підприємстві, раціональність виробничого процесу. Із зовнішніх факторів береться до уваги частка ринку, підконтрольна компанії, діяльність конкурентів, зміна споживчого попиту, політична та економічна ситуація в країні і т. Д;
 2. прогноз майбутніх цін на продукцію, що випускається з урахуванням оцінки всіх факторів з п. 1 . Планується допустимий діапазон націнки. Досліджуються альтернативні варіанти збуту на нові ринки або перебудова підприємства на випуск схожих товарів у разі несприятливої ситуації на поточному ринку;
 3. розраховуються постійні, змінні витрати і собівартість продукції . Планується обсяг незавершеного виробництва на всіх етапах виробництва. Формується потреба в основних і оборотних коштах і джерела їх придбання. Додаткові можливі витрати по кредитах, лізингу та інших зобов’язаннях також враховуються у витратах виробництва;
 4. виконується розрахунок точки беззбитковості . Визначається необхідна величина кромки безпеки. Чим більш нестабільні зовнішні фактори, тим більше повинен бути запас міцності. Далі розраховуються обсяги випуску і продажів товарів на рівні безпеки;
 5. планування цінової політики компанії . Визначаються ціни на продукцію, які дозволятьДосягти необхідного обсягу продажів. Ще раз перераховується точка беззбитковості і кромка безпеки. При необхідності пункти 3 і 4 повторюються з метою вишукування резервів зниження собівартості для досягнення необхідних значень по запасу міцності;
 6. прийняття остаточного плану беззбитковості і продажів з поділом за періодами . Проводиться затвердження даних по точці критичного обсягу.
 7. контроль беззбитковості , що розбивається на кілька складових: контроль всіх статей витрат, загальної собівартості, плану продажів, надходження платежів від покупців та ін.на підприємстві завжди має бути розуміння того наскільки поточне фінансове становище відповідає запланованому рівню беззбитковості.

Приклад розрахунку для магазину

На прикладі магазину, що торгує декількома видами товарів, розглянемо варіант вирішення багатопродуктового завдання. Це музичні інструменти і супутні вироби: електрогітара (а), бас-гітара (б), підсилювач звуку (в), акустична гітара (г). У магазину є постійні витрати, а також індивідуальні змінні витрати на кожен вид товару. Закуповуються вони у різних постачальників і приносять свій розмір виручки.

вихідні дані наступні:

Магазин досить великий, але структура виручки за видами товарів істотно не змінюється. Асортимент і ціни на них різні, тому раціональніше розрахувати поріг рентабельності в грошовому вираженні. Для вирішення цього завдання використовуємо формули і методи з директ-костингу, що передбачає діапазон точок беззбитковості для такого випадку:

Кз. Пер. – коефіцієнт частки змінних витрат у виручці.

У наступній таблиці обчислимо його для кожного виду товарів і загальний для всього магазину. А також розрахуємо маржинальний дохід (виручка – індивідуальні змінні витрати) і його частку у виручці:

Після обчислення кз. Для всього магазину середня точка беззбитковості буде дорівнює:

Тепер розрахуємо цей показник за найоптимістичнішим прогнозом. Його називають маржинальною впорядкованістю за спаданням. З таблиці видно, що найбільш рентабельні товари-це а і б.

Спочатку магазин продаватиме їх і сумарний маржинальний дохід (210 + 170=380 тис.р.) майже перекриє постійні витрати (400 тис. Р.). Решта 20 тис. Р. Будуть отримані від продажу товару в. Точка беззбитковості дорівнює сумі виручки від всіх перерахованих продажів:

Найбільш песимістичний прогноз продажів-це маржинальна впорядкованість по зростанню. Спочатку продаватися будуть товари г, в і б. Маржинальний дохід з них (125+30+170=325 тис. Р.) не зможе перекрити постійних витрат магазину (400 тис.р.). Сума, що залишилася 75 тис. Р. Буде отримана від продажів товару а. Точка беззбитковості буде дорівнює:

Таким чином, всі три формули дали різні результати. По суті, оптимістичний і песимістичний прогнози дають інтервал ймовірних точок беззбитковості магазину.

додатково обчислимо крайку безпеки в грошовому вираженні і у відсотках по середній точці беззбитковості:

Хоча магазин і працює прибутком, запас міцності нижче 30%. Шляхи поліпшення фінансових показників полягають у зменшенні змінних витрат і збільшенні продажів по товарах г і в.а також необхідно більш детально перевірити постійні витрати. Можливо, знайдуться резерви їх зменшення.

Приклад розрахунку для підприємства

Для прикладу візьмемо підприємство з виробництва побутових розчинників об’ємом 1 літр. Компанія невелика, ціни змінюються рідко, тому раціональніше розрахувати поріг рентабельності в натуральному вираженні (кількість пляшок).

вихідні дані наступні:

розрахунок буде наступним:

Вийшло значення зовсім недалеко від фактичного обсягу (3000 шт.).

додатково порахуємо кромку безпеки в штуках (за формулою аналогічною в грошовому вираженні) і у відсотках:

Таким чином, підприємство працює на межі беззбитковості. Необхідні термінові заходи щодо поліпшення фінансового становища: перегляд структури постійних витрат, можливо зарплата управлінського персоналу завищена. Варто детально розібратися з витратами, що формують змінні витрати. Першочерговий напрямок їх зниження-пошук нових постачальників сировини.